Nooit van gehoord, zeker? Nee geen wonder. De mensen van de stikstofgroep en BromN groep ook al niet. Maar de belangstelling werd snel groot toen bleek dat deze Ecologische Autoriteit (EA) advies geeft over het natuurherstel van het Ulvenhoutse Bos! Dan staat ieder op scherp! De EA heeft namens de regering en ministerie van LNV de taak om de provinciale natuurherstelplannen voor Natura2000-gebieden te toetsen op de  wetenschappelijke kwaliteit en zo de provincies te adviseren. Ze zijn onafhankelijk, gevestigd in Utrecht en werken onder minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof.

Zo kregen ze via de provincie ook het natuurherstelplan voor het Ulvenhoutse Bos op tafel. En hun advies daarover is er nu. Om te beginnen als eerste: “er treed verslechtering op in het Ulvenhoutse Bos! Verdere verslechtering wordt verwacht!” Met als niet mis te verstane waarschuwing: “het is wettelijk NIET toegestaan te wachten met maatregelen totdat verdere verslechtering optreedt!” Of te wel de overheden, die mooi overleggen in een Gebieds Gerichte stikstof Aanpak (GGA), worden dan overtreders van de wet! Mooi voor zo’n ouderwetse Veldwachter om ze in het cachot te gooien! Maar dat was vroeger en of dat nu zou helpen?

De EA adviseert als eerste van de extra maatregelen vooral het verminderen van de stikstofdepositie door maatregelen aan de bron. Want aan de sterke bramengroei in het Ulvenhoutse Bos is te zien dat de kenmerkende voorjaarsplanten anders zullen verdwijnen. Aanpak bij de bron betekent omschakelen van nabije piekbelasters naar duurzame landbouw of sanering. Volgens de GGA is ruim de helft van de binnenlandse stikstof op het Ulvenhoutse Bos afkomstig uit de landbouw. Consumenten en wegverkeer volgen met elk zo’n 15 %. Dus de moeite waard om zeker de nabije piekbelasters te verduurzamen. En daarvan is al twee jaar een inventarisatie bekend, dankzij de 'stikstofgroep'. Maar de GGA had die informatie niet aan de geïnteresseerde EA gestuurd…

De focus op aanpak bij de bron van piekbelasters is ook waar de natuurverenigingen Markkant, Groene Koepel, IVN Mark&Donge en adviesgroep BromN de Bredase gemeenteraad voor oproepen. Terwijl de wethouder namens B&W erkent dat er spoed nodig is en daarom de provincie vraagt om vaart te maken!

De natuurverenigingen vinden dat te beperkt en het missen van kansen. Breda heeft zélf twee ijzers in het vuur. Dus een combinatie met het natuur- en beekherstel van het Markdal ligt voor de hand. Ook daar is omschakeling naar duurzame landbouw nodig, waar ook flinke budgetten voor bestaan. Maar combinatie van budgetten blijkt heel moeilijk te zijn, elk heeft zijn eigen hokje… 

Bijzonder is dat de EA ook ingaat op de recreatiebeperkende plannen en het hondenkeutelbeleid van SBB in het Ulvenhoutse Bos. Natuurlijk moeten honden aangelijnd zijn en baasjes poepzakjes meenemen, maar de EA zegt: kijk eerst eens om hoeveel stikstof op het totaal het gaat en stel dan je prioriteiten. Vrij vertaald ‘ga niet met een kanon op een mug schieten’. Dat zal schadelijk zijn voor het draagvlak voor de stikstofaanpak en natuurherstel. En staat haaks op het streven om door recreatieve natuurbeleving de waardering voor natuur te versterken.

De Bredase gemeenteraad heeft deze week de kans om zelf te zeggen hoe het sneller moet. Om zo te zorgen dat de wet niet overtreden wordt! 

Nieuwkomer: voor het eerst in het Markdal.
Klein bruin en o zo luidruchtig. De Cetti’s Zanger!
Foto: Ria Lambregts
Markandalletjes
  • Katjes bloeien aan de wilgen, krokussen kleuren de plantsoenen, vogels zingen al weer vroeg, woerden bewaken hun eendje, zweefvliegen ontluiken om door een vogel gepakt te worden, ooievaars stuiteren al weer bij de nesten. Het is pas februari en al lente!
  • Waterschap beantwoordt vragen fractievoorzitters Ron du Jardin (Water Natuurlijk) en Peter von Meijenfeldt (Natuurterreinen). Gegraven sloot bij Ulvenhout is illegaal, waterhuishouding en bodem moet hersteld worden. Strafrechtelijke of bestuurlijke procedure tegen buurman.   
  • Gemeente Breda gestart met herstelmaatregelen voor meer biodiversiteit op 60 ha Galderse Heide. Door deskundige Bosgroep. Met oog voor natuurbeleving en recreatie: “want mensen moeten er ook van kunnen genieten. Uiteindelijk is het hun belastinggeld”.
  • 100 mensen in een overvolle zaal, geboeid door 20 jaar winterse roofvogeltellingen van Raymond van Breemen. WBr Vogelwerkgroep. Waarschijnlijk een record!
  • IVN zondagmorgenwandeling Landgoed Oosterheide. 25 feb. 10-12u. Vroegere legeroefenterrein van King Billy (Willem III) met tienduizenden soldaten. Nu Natuurmonumenten-buffer tussen Oosterhout en Breda. Aanmelden website IVN Mark&Donge.
  • Bleeke Heide: vijftien Veldleeuweriken, vijftig Puttertjes (Martin van Leest), zeven Pijlstaarten, vijftig Wulpen (Perry de Louw). Markdal: IJsvogel bij Bouvigne (Hans van Kluiven). Elf Watersnippen bij Griendje.
  • Te horen, koolmees en  roodborst, en .. en .. nog iets? Heel luid! Ja, uit de braamstruik, Markdal’s allereerste Cetti’s zanger? Kleine luide bruine zanger, uit Middellandse Zeegbied. Pas sinds vijftien jaar in NL. Nu ook in Markdal. Dag kon niet meer stuk! 

Joop van Riet – IVN natuurgids Mark&Donge